ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน ที่มารับการบริการหรือมาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลนานาประดู่ ร่วมกันตอบแบบสอบถาม ITA ได้ที่
   
   
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2565